มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

วันแรก ด่านสะเดาเมืองยะโฮร์บาห์รู (_/L/D)                   

07.00 น. รับคณะ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทสตูลทราเวล คอยให้การต้อนรับจากนั้นนำท่าน เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง  เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย  หลังจากนั้นก็เดินทางมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ผ่านชมเมืองสำคัญของมาเลเซีย  เช่น  จิตรา อลอสตาร์  อีโปร์ โดยใช้เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ตลอดสาย

13.00 น. ระหว่างทางแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร จากนั้นก็เดินทางต่อสู่รัฐ ยะโฮร์บาห์ รู ระหว่างทางนำท่านแวะชม เมืองมะละกา เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการ ติดต่อค้าขาย และเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Axe หรือขวานทอง เป็น ต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหนมีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของชาติยุโรปอยู่หลายแห่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย นำท่านชม ย่านดัทซ์สแควร์ โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่า เรือรบโบราณ พร้อมทั้งถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา

16.00 น. นำคณะเดินทางต่อสู่เมืองยะโฮร์บาห์รู

18.30 น. เดินทางถึงเมือง ยะโฮร์บาห์รู บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

20.00 น. นำท่านเช็กอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ในเมืองยะโฮร์บาห์รู ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ยะโฮร์บาห์รู –สิงคโปร์– ยะโฮร์บาห์รู (B/L/D)                    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. ได้เวลานำท่านสู่ชายแดนประเทศ สิงคโปร์   ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่  ด่านวู๊ดแลนด์ หรือ ด่าน Second Link (แล้วแต่ความเหมาะสม)จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง

10.00 น. นำท่านชมเมืองสิงคโปร์ซึ่งล้อมรอบด้วย  ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม แม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ Merlion  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ   สิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน

11.00 น. นำคณะเดินทางสู่ China Town สัมผัสสีสันทุกอย่างที่เป็นของจีน จากนั้น นำท่านชมวัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ววัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก.ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในจากนั้น นำท่านสู่ย่านลิตเติ้ลอินเดียศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศสายนี้มีเครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดียมาลัยดอกมะลิและผ้าไหมส่าหรีเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่เท็กก้าเซ็นเตอร์ (Tekka Centre) และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กว้างใหญ่ไปจนถึงร้านค้าขนาดเล็ก

13.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

14.00 น. นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ดศูนย์รวม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและ สินค้าหลากหลายอาทิเช่นเซ็นเตอร์พ็อยท์,โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ  เครื่องใช้ไฟฟ้าขนมขบเคี้ยวของฝากของที่ระลึกของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย

16.00 น. ได้เวลา  นำท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า  ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นปลามังกรยักษ์ สิงโตทะเล (Merlion) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  ที่มีขนาดเท่ากับตึก 4 ชั้น ให้คณะรื่นรมย์กับบรรยากาศของเกาะเซ็นโตซ่าตามอัธยาศัย   

18.00 น. บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคารภายในเกาะเซ็นโตซ่า

19.30 น. ตื่นเต้น เร้าใจ กับการแสดง แสง สี เสียง ของน้ำพุดนตรีที่ยิ่งใหญ่

***ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก (ในเมืองยะโฮบาห์รู) *** อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม ยะโฮร์บาห์รู– กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/D)                    

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำคณะเช็กเอาต์ออกจากโรงแรมที่พัก  พร้อมออกเดินทางสู่มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์

13.00 น. บริการอาหารเที่ยง ระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางหากมี เวลาเราจะนำท่านแวะชม เมืองปุตตราจายา เมืองศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ท่านจะได้ได้ถ่ายภาพคู่กับสถานที่ สำคัญ ๆ มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่แปลกตาสวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์

16.00 น. เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ จัตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) และ พระราชวังอีสตาน่าไนการ่ามาเลเซีย ชม อนุสาวรีย์ทหารอาสาหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อความระลึกถึงสงคราม 3 ครั้งคือสงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 และสงครามการปราบปรามคอมมิวนิสต์กัวลาลัมเปอร์จนสมควรแก่เวลานำท่านแวะชมและเลือกซื้อช็อกโกเลต,ร่วมบันทึกภาพตึกแฝด ปิโตรนัสนาสทวินทาวเวอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์

19.00 น. ถึงสถานี เคเบิ้ลคาร์  นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้งฯ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ สะดวก ปลอดภัย และเร็วที่สุดในโลก ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรม  3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชียฯ  ท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆหมอกและอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็น  ถึงยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่โรงแรมที่พักบนยอดเขา

20.00 น. บริการอาหารค่ำ   ณ  ภัตตาคาร จากนั้น   อิสระกับการเสี่ยงโชค  ณ สถานคาสิโนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพหรือเสื้อบาติกประจำชาติมาเลเซีย  สุภาพสตรีแต่งกายสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า

หรือเที่ยวเล่นสวนสนุกธีมปาร์ค มีเครื่องเล่นต่างๆ  มากมายจากต่างประเทศ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่มีไว้คอยบริการมากมาย  จากนั้นอิสระกับการพักผ่อน

 

วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ด่านสะเดา           (B/L/_)                    

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเช็กเอ้าต์ออกจากโรงแรมที่พัก

08.00 น. เดินทางลงจากยอดเข้าเก็นติ้ง กลับสู่ประเทศไทย

13.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ระหว่างเส้นทางกลับ

17.00 น. เดินทางถึงด่านบูกิตกายูฮีตำนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประทับตราหนังสือเดินทางออกจาก ประเทศมาเลเซีย จากนั้นแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีอีกเล็กน้อย ณ ห้างปลอดภาษี ZON DUTY FREE SHOPPING CENTRE

17.30 น. เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ณ ด่านสะเดา เจ้าหน้าที่สตูลทราเวล อำลาคณะ พร้อมส่งคณะ เดินทางกลับด้วยความประทับใจ

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ