ปีนัง (ล่องเรือสตาร์ครูซ) 2 วัน 1 คืน

วันแรก       ด่านสะเดา  -  ปีนัง (_/L/D)

เช้า รับคณะ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร ในเขตรัฐปีนัง

13.00 น. นำท่านข้ามสะพานปีนัง ที่ทอดยาวถึง 13.5 ก.ม. เพื่อข้ามสู่เมืองยอร์จทาวน์ ในเกาะปีนัง

13.30 น. เดินทางถึงเกาะปีนัง เมืองมรดกโลก นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด จากนั้น เยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก  ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๋ดเต๋ เครื่องยาจีน ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/ City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church (หากมีเวลา)

17.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE ระดับ 5 ดาวอิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

19.00 น. ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ (2) อาหารนานาชาติ ณ ห้องอาหาร 
พักบนเรือ Star Cruise (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) 
ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน) 
***หมายเหตุ*** สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> 
เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ

 

 

วันที่สอง   ปีนัง – ด่านสะเดา (B/L/_)

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ  ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักในเรือ ขึ้นฝั่ง ผ่านชมบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีส ตึกแถวเก่าแก่สมัยชนชาติ ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ ผ่านชม ป้อมปราการโบราณ โบสถ์เก่าแก่ โบกมืออำลา เกาะปีนัง เมืองท่าและเมืองมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน (4) จากนั้นนำท่านผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลย์ตลอดสองข้างทาง

15.00 น. ถึงด่านบูกิตกายูฮีตำ แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษีบริเวณด่านบูกิตกายูฮีตำ

16.30 น. เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางด่านสะเดา  เจ้าหน้าที่อำลาคณะพร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ