เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปีนัง 3 วัน 2 คืน

วันแรก       ด่านสะเดา – กัวลาลัมเปอร์  – เก็นติ้งไฮแลนด์   (_/L/D)

เช้า รับคณะ ณ อ.หาดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่สตูลทราเวล ฯ คอยให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแดนสู่ประเทศมาเลเซีย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (ระหว่างการเดินทาง)

16.00 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆวันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกันที่นี่ชม เสาธงที่สูงที่สุดใน มาเลเซียซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซียจากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่าเนอการ่ามาเลเซียเดินทางผ่านชม อนุสาวรีย์ ทหารอาสาหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อความระลึกถึงสงคราม 3 ครั้งคือ สงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 และสงครามการปราบปรามคอมมิวนิสต์กัวลาลัมเปอร์จนสมควรแก่เวลานำท่านแวะชมและเลือกซื้อช็อกโกเลตร่วมบันทึกภาพตึกแฝดปิโตรนัสนาสทวินทาวเวอร์ จากนั้นนำคณะออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ขึ้นสู่เก็นติ้งไฮแลนด์

18.00 น. ถึงสถานี เคเบิ้ลคาร์  นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้งฯ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ สะดวก ปลอดภัย และเร็วที่สุดในโลก ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรม  3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชียฯ  ท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆหมอกและอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็น  ถึงยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่โรงแรมที่พักบนยอดเขา

19.00 น. บริการอาหารค่ำ   ณ  ภัตตาคาร จากนั้น  อิสระกับการเสี่ยงโชค  ณ สถานคาสิโนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย หรือเที่ยวเล่นสวนสนุกธีมปาร์ค มีเครื่องเล่นต่างๆ  มากมายจากต่างประเทศ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่มีไว้คอยบริการมากมาย  จากนั้นอิสระกับการพักผ่อน สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพหรือเสื้อบาติกประจำชาติมาเลเซีย  สุภาพสตรีแต่งกายสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า

 

 

วันที่สอง     เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปีนัง (B/L/D)

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำคณะออกเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาปีนัง

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะปีนัง

16.00 น. เดินทางถึง รัฐปีนัง นำท่านข้าม สะพานปีนัง ที่ทอดตัวยาวเหยียดถึง 13.5 ก.ม. จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด จากนั้นแวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๋ดเต๋ เครื่องยาจีน ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง  อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

 

 

วันที่สาม   ปีนัง – ด่านสะเดา (B/L/_)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น จัดเก็บสัมภาระเดินทางออกจาก โรงแรม

08.00 นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ณ วัด ไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา

09.00 น. เยี่ยมชม Peranakan Mansion พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เก็บรวมรวม ศิลปวัฒนธรรมโบราณที่ผสมผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของคนจีน และคนมาเลย์

10.00 น. เดินทางออกจากเกาะปีนัง ผ่านชมบ้านเรือนชาวเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ ชีโนโปรตุกีส ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลย์ตลอดสองข้างทาง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างการเดินทาง)

14.00 น. ถึงด่านจังโหลน แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษีบริเวณด่านจังโหลน

15.00 น. เข้าสู่เขตประเทศไทย ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ