กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง 3 วัน 2 คืน

วันแรก       หาดใหญ่  - กัวลาลัมเปอร์         (_/L/D)

เช้า รับคณะ ณ ด่านสะเดา โดยเจ้าหน้าที่สตูลแทรเวล ฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแดนสู่ประเทศมาเลเซีย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (ระหว่างการเดินทาง)

16.00 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆวันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกันที่นี่ชม เสาธงที่สูงที่สุดใน มาเลเซียซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซียจากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่าเนอการ่ามาเลเซียเดินทางผ่านชม อนุสาวรีย์ ทหารอาสาหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อความระลึกถึงสงคราม 3 ครั้งคือ สงครามโลกครั้งที่ 1และ 2 และสงครามการปราบปรามคอมมิวนิสต์กัวลาลัมเปอร์จนสมควรแก่เวลานำท่านแวะชมและเลือกซื้อช็อกโกเลต ร่วมบันทึกภาพตึกแฝดปิโตรนัสนาสทวินทาวเวอร์ พร้อมกับนำคณะช้อปเพลินกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ในตึกแฝด ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

 

 

วันที่สอง     กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – ปีนัง (B/L/D)

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำคณะเดินทางเยี่ยมชม  ปุตราจายา เมืองใหม่ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามภายใต้แนวคิดของท่าน  ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ซึ่งประกอบไปด้วย มัสยิดสีชมพู กลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สวยงามด้วยโดมสีเขียวที่ใหญ่ตระการตา ข้ามสะพานปุตรา ชมพระราชวังสุลต่านประจำรัฐเซอลังงอร์ และ อาคารทางราชการที่สวยงามอีกมากมาย

10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะปีนัง

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะปีนัง

16.00 น. เดินทางถึง รัฐปีนัง นำท่านข้าม สะพานปีนัง ที่ทอดตัวยาวเหยียดถึง 13.5 ก.ม.จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด จากนั้นแวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๋ดเต๋ เครื่องยาจีน ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

 

 

วันที่สาม   ปีนัง – หาดใหญ่ (B/L/_)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น จัดเก็บสัมภาระเดินทางออกจาก โรงแรม

08.00 นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ณ วัด ไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา

09.00 น. นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ ปีนังฮิลล์ สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายบนยอดเขา พร้มอชมวิวทิวทัศน์ของเมืองจอร์จทาวน์โดยรอบ จากยอดเขาปีนังที่ระดับความสูง 830 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

11.00 น. เยี่ยมชม Peranakan Muzeum พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เก็บรวมรวม ศิลปวัฒนธรรมโบราณที่ผสมผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของคนจีน และคนมาเลย์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. เดินทางออกจากเกาะปีนัง ผ่านชมบ้านเรือนชาวเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ ชีโนโปรตุกีส ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลย์ตลอดสองข้างทาง

15.00 น. ถึงด่านบูกิตกายูฮีตำ แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษีบริเวณด่านบูกิตกายูฮีตำ

16.00 น. เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางด่านสะเดา เจ้าหน้าที่สตูลทราเวลอำลาคณะพร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ