ปีนัง 2 วัน 1 คืน

วันแรก          เยือนเกาะปีนัง    ไข่มุกตะวันออก (_/L/D)

07.00 น. รับคณะ  ณ ด่านสะเดา หรือ อ.หาดใหญ่ นำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ประทับตราหนังสือเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย  เดินทางต่อสู่ “เกาะปีนัง”   

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  จากนั้น  นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง ซึ่งยาวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเข้าสู่เกาะปีนัง

14.00 น. นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม  ณ  วัดเจดีย์หมื่นพระ  หรือ  วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง  พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด

16.00 น. นำท่านเยี่ยมชม Penang Art Street ถนนสายศิลปะ ที่มีทั้งภาพวาด ลายเส้น และการขีดเขียน ที่อาศัย ผนังของอาคารเก่า ๆ เป็น Background

17.00 น. แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ  เช่น  ขนมเปี๊ยะ ช็อกโกเลต  บะกุ๋ดเต๋ สมุนไพรเครื่องยาจีน ฯลฯ  ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง   อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.00 น.  ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ อันแสนโอชะ หลังอาหาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง         อำลา เกาะปีนัง สู่หาดใหญ่เมืองธุรกิจการค้า (B/L/_)

07.00 น.  รับอรุณด้วยอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำคณะเยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก  ณ   วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา

10.00 น. นำท่านเยี่ยม Peranakan Museum  สถานที่รวบโบราณวัตถุโบราณ และเรื่องราวของวัฒนธรรมจีน และ มาเลย์

11.00 น. ให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้งก่อนกลับ ณ ศูนย์การค้าชื่อดังของเมืองปีนัง ท่านจะได้เลือกหาสินค้าหลากหลาย และราคาถูกที่นั่น

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเกาะปีนัง เพื่อเดินทางมุ่งสู่ อ. หาดใหญ่

15.00 น. เดินทางถึงต่างบูกิตกายูฮีตำ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีเยอะแยะมากมาย ณ ห้องสรรพสินค้า Zon Duty Free Shopping Center

16.00 น. นำท่านออกจากด่านสะเดา เจ้าหน้าที่สตูลทราเวล อำลาคณะพร้อมส่งคณะ เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ต่อไป

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ