ปีนัง - คาเมรอน 3 วัน 2 คืน

ปีนัง - คาเมร่อน 3  วัน  2  คืน

วันแรก  หาดใหญ่ – ปีนัง (_/L/D)

เช้า รับคณะ  ณ  ด่านสะเดา จ. สงขลา หลังจากผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมือง    นำท่านออกเดินทางสู่เดินทางสู่ เกาะปีนัง  

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง   ณ ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านข้ามสะพานปีนังซึ่งมีความยาวถึง 13.5 กม.เข้าสู่เกาะปีนัง นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม  ณ  วัดเจดีย์หมื่นพระ (Kek Lok Si) หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง  พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด

14.00 น. เยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตามแบบล้านนา

15.00 น. นำคณะเยี่ยมชม Paranakan Mansion คฤหาสน์ของคหบดีเก่าที่แปลงสภาพมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมเอาศิลปวัตถุ และเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชนเชื้อสายจีน และชาวมลายูดั้งเดิม   

16.00 น. แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ  เช่น  ช็อกโกเลต บะกุ๋ดเต๋ ก่อนนำท่านสู่ห้างดังกลางเมือง  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

20.00 น. นำคณะเข้าที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ปีนัง – คาเมรอนไฮแลนด์ (B/LD

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางมุ่งตรงสู่ที่ราบสูงคาเมร่อนทางตอนกลางของคาบสมุทรมาลายา

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคารระหว่างทาง  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่คาเมร่อนไฮแลนด์  ดินแดนแห่งขุนเขาและเมฆหมอก

14.00 น. คณะเดินทางถึง  คาเมร่อนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนภูเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย นำท่านเที่ยวชมไร่ชาที่สวยงามและใช้ภูเขาทั้งลูกเป็นพื้นที่ในการปลูก ชมไร่    สตรอเบอร์รี่พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร์รี่หลากหลายชนิด ชมสวนดอกไม้ตลอดสองข้างทาง

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (แบบสตีมโบ๊ท หรือ สุกี้หม้อไฟ)

19.00 น. นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระเต็มอิ่มกับค่ำคืนแห่งความสุข ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม คาเมรอนไฮแลนด์  – หาดใหญ่ (B/L/_)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลไม้หรือของฝากตามอัธยาศัย ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากคาเมรอน  เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ระหว่างทาง

16.00 น. ถึงด่านบูกิตกายูฮีตำ  ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้างสรรพสินค้าด่านดิวตี้ฟรี จากนั้น ส่งคณะกลับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ