เก็นติ้ง-กัวลา 3 วัน 2 คืน

เก็นติ้งไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน 

วันแรก       ด่านสะเดา  -  เก็นติ้งไฮแลนด์ (_/ท/ย)

06.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบด่านสะเดา จ.สงขลา  โดยเจ้าหน้าที่สตูลแทรเวล ฯ ให้การต้อนรับ   จากนั้นนำคณะประทับตราหนังสือเดินทาง   เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย  สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ผ่านชมเมืองสำคัญของมาเลเซีย  เช่น  จิตรา อลอสตาร์  อีโปร์ เดินทางโดยใช้เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ตลอดสาย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร ( ระหว่างเส้นทาง ) จากนั้นเดินทางต่อ

15.00 น. ถึงสถานี เคเบิ้ลคาร์  นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้งฯ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ สะดวก ปลอดภัย และเร็วที่สุดในโลก ระยะทางจากสถานีถึงโรงแรม  3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชียฯ  ท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆหมอกและอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็น  ถึงยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่โรงแรมที่พักบนยอดเขา

19.00 น. บริการอาหารค่ำ   ณ  ภัตตาคาร จากนั้น อิสระกับการเสี่ยงโชค  ณ สถานคาสิโนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพหรือเสื้อบาติกประจำชาติมาเลเซีย  สุภาพสตรีแต่งกายสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า หรือเที่ยวเล่นสวนสนุกธีมปาร์ค มีเครื่องเล่นต่างๆ  มากมายจากต่างประเทศ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่มีไว้คอยบริการมากมาย  จากนั้นอิสระกับการพักผ่อน

 

วันที่สอง   เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา  (ช/ท/ย)

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น ได้เวลาลงจากยอดเขาเก็นติ้ง ฯ

แวะซื้อสินค้ามากมายที่บริเวณบาตูเคป อาทิ นาฬิกา เครื่องหนัง บะกุดเต๋

10.00 น. เดินทาง ถึงกัวลาลัมเปอร์ นั่งรถเที่ยวชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ชมพระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย  จัตุรัสเมอร์เดก้าแสควร์ จากนั้นนำท่าน ผ่านชม ตึกแฝด PETRONAS ที่สูงเป็นอันดับสองของโลก , ตึก KL TOWER ที่มีความสูงเป็นอันดับ 4 ในบรรดาหอสูงสื่อสารในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ถ่ายทอดเสียงสำหรับ วิทยุและโทรทัศน์ จากนั้นนำท่าน ผ่านชม ตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่ จัตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนานชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และ หลังจากนั้นพาท่านไปโรงงานช็อกโกแลตเพื่อแวะซื้อเป็นของฝาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำคณะเดินทางเยี่ยมชม  ปุตราจายา เมืองใหม่ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามภายใต้แนวคิดของท่าน  ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ซึ่งประกอบไปด้วย มัสยิดสีชมพู กลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สวยงามด้วยโดมสีเขียวที่ใหญ่ตระการตา ข้ามสะพานปุตรา ชมพระราชวังสุลต่านประจำรัฐเซอลังงอร์ และ อาคารทางราชการที่สวยงามอีกมากมาย

18.00 น. บริการอาหารค่ำ   ณ  ภัตตาคาร

19.00 น. เข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

 

วันที่สาม   กัวลาลัมเปอร์  -  หาดใหญ่ (ช/ท/_)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า เตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนของชาวมาเลเซียและวิถีชีวิตของชาวเมืองตลอดสองข้างทาง

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างการเดินทาง)

16.00 น. ถึงด่านบูกิตกายูฮีตำ แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษีบริเวณด่านบูกิตกายูฮีตำ (แล้วแต่เวลาและความเหมาะสม )

18.00 น. ถึงหาดใหญ่  ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ