ปีนัง 1 วัน

เยือนแกาะปีนัง ไข่มุกตะวันออก

07.00 น. รับคณะ  ณ จุดนัดพบใน อ.หาดใหญ่ นำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ประทับตราหนังสือเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย  เดินทางต่อสู่  “เกาะปีนัง”   

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  จากนั้น  นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง ซึ่งยาวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเข้าสู่เกาะปีนัง

14.00 น. นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม  ณ  วัดเจดีย์หมื่นพระ  หรือ  วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง  พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด

15.30 น. นำคณะเยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก  ณ   วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา

16.00 น. นำท่านเยี่ยม Peranakan Museum  สถานที่รวบโบราณวัตถุโบราณ และเรื่องราวของวัฒนธรรมจีน และ มาเลย์

16.30 น. แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ  เช่น  ขนมเปี๊ยะ ช็อกโกเลต  บะกุ๋ดเต๋ สมุนไพรเครื่องยาจีน ฯลฯ  ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง   อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

17.00 น. นำท่านออกจากเกาะปีนังเดืนทางกลับสู่ อ. หาดใหญ่

19.00 น. คณะเดินทางถึงด่านบูกิตกายูฮีตำ หากมีเวลาท่านจะได้แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ห้าง Zon Duty free จากนั้นเดินทางเข้าสู่เขตประเทศไทยทางด่านสะเดา

20.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ อ. หาดใหญ่เมืองศูนย์กลาง ธุรกิจการค้า ชายแดนใต้

21.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ใจกลางเมืองหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สตูลทราเวลอำลาคณะพร้อมส่งท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือแยกย้ายกันเดินทางกลับ

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ