ปีนัง - ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

วันแรก เยือนเกาะปีนัง ไข่มุกตะวันออก

07.00 น. รับคณะ ณ ด่านสะเดา โดยเจ้าหน้าที่ บ. สตูลทราเวลฯ ให้การต้อนรับนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา  ประทับตราหนังสือเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “เกาะปีนัง”   

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร  จากนั้น  นำท่านข้าม สะพานปีนัง ที่ยาวเหยียด ด้วยความยาวถึง 13.5 ก.ม.

13.30 น. นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม  ณ  วัดเจดีย์หมื่นพระ  หรือ  วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปีนัง  พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด

14.30 น. นำท่านเยี่ยมชม Peranakan Museum  สถานที่รวบโบราณวัตถุ  และเรื่องราวความเป็นมาของ วัฒนธรรมจีน และ มาเลย์

15.30 น. นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ ปีนังฮิลล์ สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายบนยอดเขาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองจอร์จทาวน์โดยรอบ จากยอดเขาปีนังที่ระดับความสูง 830 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

17.30 น. แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ  เช่น  ช็อกโกแลต  บะกุ๋ดเต๋   ก่อนนำท่านสู่ห้างกลางเมือง   อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น นำคณะเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง สู่เกาะมนต์ขลังลังกาวี

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. เยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก  ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา

09.00 น. เดินทางสู่  ท่าเทียบเรือกัวลาเปอร์ลิส  เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวี

12.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ทันสมัยสู่เกาะลังกาวี

13.00 น. ถึงเกาะลังกาวี บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร

14.00 น. นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์  นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือ ยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง จากนั้น เยือน  พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์  แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลก

17.00 น.เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวฮ์  แหล่งรวมความหลากหลายของสินค้านานาชนิด

19.00 น. บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะสู่โรงแรมที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี  - สตูล

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. ชม สุสานพระนางมัสสุหรี  หญิงผู้สาปลังกาวีไว้  7  ชั่วอายุคน

10.00 น. คณะร่วมบันทึกภาพประทับใจ ณ จัตุรัสพญาอินทรีย์ ดาตารันลัง  สัญลักษณ์ลังกาวี

11.00 น. อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ปิดท้ายรายการ

12.00 น. อำลาเกาะลังกาวี  กลับสู่จังหวัดสตูลประเทศไทย

13.00 น. คณะถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง  จังหวัดสตูล จากนั้น เจ้าหน้าที่อำลาคณะพร้อมส่งคณะเดินทางกลับด้วยความประทับใจ

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ