สตูล - ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

วันแรก เที่ยวทั่ว  -  ทัวร์รอบเกาะ (_/L/D)

08.30 น. รับคณะ ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล

09.30 น.  เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี

10.30 น. เดินทางถึงเกาะปลอดภาษีลังกาวี

11.30 น. บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร

12.30 น. เยี่ยมชม  สุสานพระนางมัสสุหรี

14.00 น. เยือน  พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์

15.00 น. เดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ คณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง และให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ ภาพวาด 3 มิติ Langkawi Art Paradise และ Sky Rex 6 D Motion

17.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวฮ์

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

20.00 น. เข้าสู่โรงแรมที่พัก

 

 

วันที่สอง  อำลาเกาะแห่งมนต์ขลัง “ลังกาวี” (B/_/_)      

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม            

07.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ร่วมบันทึกภาพ ณ จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี

08.00 น. เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย

09.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ