ลังกาวี 3 วัน 2 คืน (เกาะพระนางตั้งครรภ์)

วันแรก สตูล - ลังกาวี

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล

09.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ

10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ  เที่ยวรอบเกาะ เยี่ยมชม สุสานของพระนางมัสสุหรี หรือพระนางเลือดขาวหญิงสาวผู้สาปเกาะลังกาวีไว้เจ็ดชั่วอายุคน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. สู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขากูนุงมะจิงจั้ง ชมทัศนียภาพรอบเกาะลังกาวี

16.00   น. นำท่าน ช้อปปิ้งจุใจ กับสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ตลาดกัวฮ์ 

18.00  น. บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

19.00  น. เข้าสู่โรงแรมที่พักในเกาะลังกาวี

 

 

วันที่สอง ลังกาวี - ดายังบุนติ้ง - ลังกาวี

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่ เกาะพระนางตั้งครรภ์ แวะเที่ยว บริเวณร่องน้ำตูบา  ชมนกอินทรีย์และเพลิดเพลินกับการ ให้อาหารนกอินทรีย์ นับร้อยตัว พร้อมชมธรรมชาติป่าชายเลนตามเกาะแก่งต่าง ๆ ที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะดายังบุนติ้ง หรือเกาะพระนางตั้งครรภ์เกาะที่มีเวิ้งทะเลสาบน้ำจืดขนาดยักษ์ อยู่กลางเกาะ สนุกสนาน กับเล่นน้ำจืดที่ใสสะอาด บริสุทธิ์  สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

11.30 น. เดินทางกลับสู่เกาะลังกาวี                                                                            

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

14.00 น. นำคณะเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์ (Galleria Perdana) จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดกัวฮ์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด

17.00  น. ร่วมบันทึกภาพ  ณ ดาตารันลัง  (จัตุรัสนกอินทรีย์ ) สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี

18.00 น. บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

19.00 น. กลับสู่โรงแรมที่พัก  อิสระกับการพักผ่อน

 

 

วันที่สาม ลังกาวี - สตูล

06.00 น. บริการอาการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมสู่ท่าเรือ Jetty Kuah เพื่อเดินทางกลับสู่ประทศไทย

08.00 น. ออกเดินทางจากเกาะลังกาวี สู่ จังหวัดสตูล ประเทศไทย

09.30 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ