ลังกาวี 1 วัน

เคเบิ้ลคาร์ – สุสานพระนางมะสุหรี – ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์

08.30 น. รับคณะ  ณ  ท่าเทียบเรือตำมะลัง  จังหวัดสตูล

09.30 น. เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี

10.30 น. คณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี

11.00 น. บริการอาหารเที่ยง

12.00 น. เยือน สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพของเกาะลังกาวีเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง

14.00 น. เยี่ยมชม นมัสการขอพร ณ สุสานพระนางมัสสุหรี   

15.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ 

16.15 น. เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  ประเทศไทย

17.15 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง   

 

 

 

 

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ